PŘED POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TÉTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Tento právní dokument popisuje podmínky používání webu VMax.si na adrese https://www.vmax.si/ (dále jen „web“) spravované společností PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp. Kromě podmínek používání se prosím seznamte také Souhlasíte také se zásadami ochrany osobních údajů, které stanoví, jak shromažďujeme, používáme vaše údaje a zásady používání souborů cookie.

Termín „vy / vy / uživatel“ definuje uživatele webu a termín „společnost / my / nás / náš“ definuje společnost PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

 1. SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Podmínky používání společně se zásadami ochrany osobních údajů definují podmínky používání této webové stránky a veškeré informace, text, grafiku, fotografie a další materiály obsažené na této webové stránce (společně „Obsah“).

Podmínky používání upravují výhradně vaše používání našich webových stránek a nevztahují se na žádný jiný právní vztah mezi vámi a společností. Informace na webových stránkách slouží pouze pro informační účely.

Vaše používání webu podléhá vašemu souhlasu s těmito podmínkami použití a jejich dodržování. Při prvním použití webu se domníváte, že souhlasíte s podmínkami použití, zásadami ochrany osobních údajů a soubory cookie. Pokud tyto podmínky použití nepřijímáte v plném rozsahu, nepřistupujte na web ani jej nepoužívejte.

 • OMEZENÍ POUŽITÍ

Poskytujeme vám osobní, omezené, nevýlučné a nepřenosné právo používat náš web pro osobní a nekomerční použití v souladu s těmito podmínkami použití. Předpokladem pro používání Webu je, že berete na vědomí, že nebudete Web používat pro žádný nezákonný účel, který je v rozporu s Podmínkami použití nebo který je zjevně v rozporu s účely Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo prošetřit stížnosti a nahlášená porušení těchto Podmínek používání a podniknout kroky způsobem, který považuje za vhodný, což mimo jiné zahrnuje hlášení podezření na nezákonné činnosti příslušným donucovacím orgánům, regulačnímu orgánu nebo jiné třetí straně. V případě potřeby společnost sdělí těmto orgánům e-mailové adresy, historii používání webové stránky, IP adresu a provozní údaje. Je zakázáno používat tento web nebo jakýkoli jeho obsah v rozporu s podmínkami použití.

Je zakázáno používat software, který ostatním uživatelům umožňuje získávat informace o používání webových stránek a zjistit jejich totožnost.

Berete na vědomí, že se nebudete zabývat žádnými činnostmi, které (i) podle našeho výhradního uvážení představují nebo mohou představovat nepřiměřené nebo nadměrné břemeno na našich webových stránkách a související infrastruktuře, (ii) jakýmkoli způsobem narušují nebo se pokoušejí narušovat řádné fungování webových stránek; jakýmkoli způsobem se snažíme obejít naše opatření k omezení přístupu na web.

 • OBSAH UŽIVATELE

Veškerý obsah, který nám poskytnete, včetně informací a materiálů poskytnutých v souvislosti s vašimi otázkami, odpověďmi, žádostmi o informace, poznámkami („obsah uživatele“), je vaší výhradní odpovědností a za ně neneseme odpovědnost.

Souhlasíte a berete na vědomí, že jste plně zodpovědní za veškerý obsah, který nám poskytnete. Společnost nekontroluje obsah uživatelů a nezaručuje jejich přesnost, úplnost a kvalitu. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které by vaše důvěra v tyto informace mohla mít.

Registrací a zveřejněním obsahu na webu povolujete společnosti zveřejňovat veřejnou komunikaci a umožnit jakékoli třetí straně prohlížet a stahovat obsah na webu do svého počítače a dočasně nebo trvale jej opravit. Společnost neodpovídá za žádné další nakládání s obsahem třetími stranami ani nemá žádný vliv na chování třetích osob, a proto nenese odpovědnost vůči uživateli v souvislosti s dalším používáním, s nímž uživatel zná a souhlasí. Uživatel výslovně zaručuje, že zveřejnění jeho obsahu, které zveřejňuje na webových stránkách, neporušuje práva duševního vlastnictví ani osobní práva třetích osob. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit obsah nebo jej odstranit v případě podezření, že uživatel svým obsahem porušuje zákon nebo tyto podmínky použití.

Souhlasíte a berete na vědomí, že váš obsah chráněný autorskými právy, který poskytujete společnosti za účelem jeho zveřejnění ve formě příspěvku, se stane duševním vlastnictvím společnosti v den zveřejnění a nemůžete na něj nárokovat autorská práva.

Informujte nás o údajných porušeních v souvislosti s obsahem uživatele na e-mailovou adresu: info@vmax.si.

 • ZMĚNY PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit a doplnit Podmínky použití na webových stránkách. Je vaší odpovědností, abyste si byli vědomi všech změn a doplnění. V dokumentu je uvedeno datum poslední podmínky použití. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese info@vmax.si.

V případě, že se pro vás podmínky použití stanou nepřijatelnými nebo že s jejich změnami nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte. Používáním webu souhlasíte s podmínkami používání způsobem pozměněným a zveřejněným při vaší návštěvě webu.

 • ZRUŠENÍ A PRÁVO ODMÍTNUTÍ

 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo zčásti odepřít přístup na Web, pokud přiměřeně usoudíme, že: (i) jste porušili tyto Podmínky použití, (ii) pro nás jste představili právní riziko; nebo (iii) naše poskytování přístupu na web již není ekonomicky nebo sociálně přijatelné.

Budeme se snažit informovat vás o zrušení prostřednictvím e-mailu, který jste uvedli.

 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Webové stránky a veškerý jejich obsah jsou duševním vlastnictvím společnosti nebo jejích autorů a nelze je, s výjimkou způsobu uvedeného v podmínkách používání, používat bez výslovného písemného souhlasu společnosti. Logo VMax.si, https://vmax.si/, všechny obrázky a texty a veškerý obsah webových stránek, grafiky a ikony tlačítek představují duševní vlastnictví společnosti, pokud není uvedeno jinak. Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost si vyhrazuje veškerá práva, práva a zájmy k webové stránce a jejímu obsahu.

Jakékoli použití našeho duševního vlastnictví vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti. Používání autorských práv a ochranných známek společnosti je bez předchozího výslovného písemného souhlasu a platby příslušné náhrady zakázáno. Je rovněž zakázáno označovat služby nebo produkty, které by mohly způsobit zmatek v domnění, že se jedná o výrobky nebo služby společnosti. Je zakázáno používat produkty společnosti způsobem, který by mohl být chápán jako sponzorování, schvalování nebo jakýmkoli jiným způsobem souvisejícím s vámi, vašimi aktivitami, produkty nebo službami.

Reprodukce, distribuce, zpřístupňování veřejnosti a jiné formy veřejné komunikace, úpravy nebo jakékoli jiné použití chráněného díla nebo jeho částí v jakémkoli rozsahu nebo procesu, včetně ukládání a přenosu zvuku v elektronické podobě, veřejnoprávního vysílání, jsou bez předchozího písemného svolení společnosti zakázány. prostřednictvím zvukových záznamů, vysílání, vysílání retransmise a sekundárního vysílání a zpřístupnění veřejnosti zvukového záznamu díla, zpracování nebo audiovizuální úpravy díla ve formě zvukového záznamu a distribuce a pronájmu kopií díla ve formě zvukového záznamu.

Souhlasíte a berete na vědomí, že váš obsah chráněný autorskými právy, který poskytujete společnosti za účelem jeho zveřejnění ve formě příspěvku, se stane duševním vlastnictvím společnosti v den zveřejnění a nemůžete na něj nárokovat autorská práva.

Odesláním článku ke zveřejnění autor převede hmotná autorská práva na společnost PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp. Odesláním článku ke zveřejnění také souhlasí se zveřejněním na webu VMax.si. Převod práv je časově a územně neomezený a je považován za neomezený oběh. Autor si zachovává morální práva k publikovanému dílu.

 • REZERVACE PRÁV

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti je zakázáno používat veškeré informace o společnosti, informace o externích partnerech nebo zákaznících společnosti, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví společnosti a jejích obchodních partnerů pro jakýkoli účel, zejména obchodní účely. Tyto informace zahrnují mimo jiné všechny texty, formuláře, dokumenty, obrázky, grafiku, loga, obrázky, ikony a podobně.

 • ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

V případě, že při používání našeho webu použijete odkazy na webové stránky třetích stran, opustíte náš web. Webové stránky třetích stran nejsou pod naší správou, takže společnost v žádném případě nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za odkazy na jiné webové stránky obsažené na webových stránkách třetích stran. Na webové stránky třetích stran se vztahují jejich všeobecné podmínky použití. Společnost má odkazy na třetí strany na webových stránkách pouze jako pomůcku, takže zahrnutí webových odkazů na naše webové stránky nepředstavuje žádné doporučení, schválení nebo potvrzení společností, ani to neznamená, že společnost žádným způsobem naznačuje, že webové stránky doporučují nebo schvaluje web společnosti.

 • ZPĚTNÁ VAZBA

Zpětná vazba, kterou nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (návrhy, vylepšení, nápady, komentáře, dotazy, předložení materiálu), může být použita pro vylepšení / změny našich služeb nebo. webové stránky bez jakýchkoli omezení nebo platebních povinností. Poskytnutím zpětné vazby se staneme jediným vlastníkem zpětné vazby a vzdáváte se všech práv na zpětnou vazbu (včetně autorských práv na materiál). Zpětná vazba může být použita pro jakýkoli účel (včetně komerčních) bez povinnosti jakékoli platby. Vaše zpětná vazba není důvěrná a zaručujete, že zpětná vazba neporušuje práva třetích stran. Společnost neodpovídá za žádné ztráty, které vám nebo třetí straně mohou utrpět v důsledku použití zpětné vazby. Máme právo sdělit vaši zpětnou vazbu třetím stranám a vyhrazujeme si také právo vaši zpětnou vazbu z našich webových stránek kdykoli odstranit.

 1. ZÁRUKY UŽIVATELE

Uživatel se zavazuje, že (i) nepoužije Službu za účelem zveřejnění nebo propagace jakéhokoli obsahu a / nebo činnosti, která je v rozporu s platnými zákony a / nebo veřejným pořádkem a morálkou, (ii) nevyužívá při své komunikaci hrozby, hanlivé, ponižující nebo urážlivé prostředky vyjadřování, (iii) nebude Službu využívat pro komerční, nezákonné nebo jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, (iv) nebude distribuovat obsah chráněný autorskými právy ani obsah obsažený v ve vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby, (v) se nebude pokoušet získávat, shromažďovat a / nebo ukládat osobní údaje jiných uživatelů, (vi) nebude žádným způsobem kopírovat, ukládat nebo přenášet veškerý obsah webových stránek ani jejich části (vii) počítačové kódy, škodlivé programy nebo cokoli, co by mohlo rušit, deaktivovat nebo narušovat tuto službu, poskytovatele služeb a jeho software a hardware, poskytovatele tras a telekomunikační zařízení.

Společnost si vyhrazuje právo zakázat uživateli používání webové stránky v případě podezření, že uživatel svým obsahem porušuje zákon nebo tyto podmínky použití.

 1. ZÁRUKY A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud není v těchto Podmínkách použití výslovně uvedeno jinak, Společnost se nečiní žádnými závazky a vylučuje v co nejširším možném rozsahu podle platných zákonů veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, týkající se přiměřenosti, spolehlivosti, dostupnosti, včasnosti a přesnosti informací, obsahu webových stránek a odkazy na webové stránky třetích stran na našem webu. Naše webové stránky, informace a obsah na nich a grafika spojená s webovými stránkami jsou poskytovány bez jakékoli záruky ze strany společnosti.

Informace, které poskytujeme na webových stránkách, mohou být nepřesné nebo mohou mít typografické chyby. Společnost neodpovídá za škody způsobené ztrátou používání webové stránky, dat, zisku, pověsti nebo pověsti, osobním zraněním nebo jakoukoli jinou škodou vyplývající z (i) vašeho přístupu na naši webovou stránku, (ii) vaší neschopnosti používat web. , (iii) jakékoli informace nebo obsah obsažené na našich webových stránkách, (iv) vaše informace nebo materiály poskytnuté na našich webových stránkách. Vyloučení odpovědnosti platí bez ohledu na to, zda škoda byla způsobena porušením smlouvy, odpovědností za škodu, nedbalostí, přísnou odpovědností nebo jiným způsobem.

Naše služby jsou dostupné „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakékoli záruky. Společnost nebo její dodavatelé nedávají žádné zvláštní sliby týkající se jejich služeb nebo. Jakékoli záruky, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo dalších podmínkách. Společnost neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky, pokud jde o hladký chod jejích služeb, pravdivost, včasnost a kvalitu svých služeb, ani jejich spolehlivost, dostupnost nebo vhodnost. Společnost nezaručuje, že Služby budou fungovat nepřetržitě nebo bez chyb nebo že chyby budou odstraněny v přiměřené lhůtě.

Vyhrazujeme si plné uvážení při opravě a opravě takových chyb na webových stránkách, v programovém kódu, obsahu společnosti, službách a jakýchkoli dalších informacích zveřejněných na webovém portálu.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 V žádném případě společnost (včetně ředitelů, zaměstnanců, dodavatelů a smluvních partnerů) nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně neomezených přímých škod, následných škod, ztráty zisků, výnosů nebo dat) přímo nebo nepřímo souvisejících s: ( a) použití nebo Neschopnost využívat služby nebo. B) chyby při poskytování služeb nebo. Produkt (d) chyby, přerušení, vymazání dat nebo elektronických zpráv, viry, zpoždění při dokončování služeb (e) chyby nebo ztráty v procesu služeb (h) jakékoli škody způsobené narušení bezpečnosti, viry, chyby, vymazání, přerušení, podvod , zpoždění při poskytování služeb, elektronické připojení, chyby v síti nebo Jakákoli jiná technická chyba (g), ke které došlo v důsledku poskytovatele nebo. Produkty objednané od poskytovatele.

V žádném případě nesmí celková odpovědnost Společnosti za škody, ztráty a jiné důsledky (ať už smluvní škody, škody (včetně, ale neomezené na nedbalost) nebo jakékoli jiné nároky) podle těchto Podmínek překročit 10 (XNUMX) EUR.

 1. TRVALÝ A DOČASNÝ POZASTAVENÍ SLUŽEB

Vyhrazujeme si právo trvale nebo dočasně pozastavit přístup k našim službám a webovým stránkám bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo kdykoli a bezdůvodně vymazat veškeré informace a veškeré dokumenty týkající se vašeho používání našich služeb nebo webových stránek, zejména pokud se domníváme, že jste: (i) porušili příslušné podmínky použití; (ii) jste vytvořili riziko nebo jste legálně odhalili společnost.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Celá dohoda. Tyto všeobecné podmínky upravují celý právní vztah mezi vámi a společností, pokud jde o používání našich webových stránek a našich služeb. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami použití a jakoukoli jinou dohodou, kterou jste uzavřeli se Společností, budou tyto Podmínky použití mít přednost, pokud není uvedeno jinak.

Žádné vzdání se spravedlnosti. V případě, že jedna ze smluvních stran neuplatní své právo podle těchto všeobecných podmínek, nebude se takové chování strany považovat za vzdání se práva nebo vzdání se jiných práv.

Vyšší síla. Společnost neodpovídá za nesplnění povinností podle těchto všeobecných podmínek, pokud takové nesplnění je výsledkem jakékoli příčiny mimo přiměřenou kontrolu společnosti, která zahrnuje mimo jiné mechanické nebo elektronické poruchy a poruchy komunikace.

Nezávislost ustanovení. Pokud se ukáže, že kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek je nevynutitelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno nebo zrušeno v minimálním rozsahu nezbytném pro zachování platnosti Všeobecných podmínek.

Převod podmínek použití. Společnost může bez vašeho souhlasu převést nebo postoupit na třetí osobu práva a povinnosti podle všeobecných podmínek. Bez souhlasu společnosti nesmíte převádět nebo postoupit práva a povinnosti třetí strany podle všeobecných podmínek.

Trvání a ukončení. Podmínky používání vstupují v platnost od okamžiku, kdy vstoupíte na náš web nebo. když začnete používat naše služby a vyprší, když přestanete používat naše služby nebo webové stránky.

Příslušné právo a řešení sporů. Na úpravu a výklad obecných podmínek se vztahuje právo Slovinské republiky. Strany dohody se dohodly, že příslušný soud v Lublani bude považován za soudce, který má výlučnou jurisdikci nad právními otázkami ustanovení této dohody.

 1. KONTAKTY, ZPĚTNÁ ZPĚT A REKLAMACE

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně všeobecných podmínek, napište nám na e-mailovou adresu: info@vmax.si.